Natit_Titan Generalissimus Moderator

Game Khác Game Chiến Thuật Command & Conquer Hướng dẫn MOD Yuri & RA2.


Thursday January 01, 1970

Thảo luận trong ”Command & Conquer” bắt đầu bởi Natit_Titan

6/8/10.
Trang 241 của 241 trang 21/8/20 #4802


Thursday January 01, 1970

maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 cái cũ của nó như thế này: maikhoamkv nói: ↑ [vortigaunt] ;lih Cameo=vorticon AltCameo=vortuico Sequence=VortSequence FireUp=4 Crawls=no Remapable=yes PrimaryFireFLH=90,0,125 [VortSequence] Ready=48,1,1 Guard=48,1,1 Walk=0,6,6 FireUp=129,7,7 Idle1=97,17,0 Idle2=75,22,0 Die1=114,15,0 Die2=0,1,1 Die3=0,1,1 Die4=0,1,1 Die5=0,1,1 Cheer=56,19,0 Panic=0,6,6 rồi thêm cái Sequence của Natit_Titan cũng ko có tác dụng.
nó đi như ko có Sequence vậy đó.
làm sao đây.


Thursday January 01, 1970

Chỉnh sửa cuối: 22/8/20 maikhoamkv

22/8/20 #4803.
Natit_Titan Generalissimus Moderator.
Tham gia ngày: 12/9/08 Bài viết: 4,537 xem phần code bên rule xem, code bên artmd đúng rồi.
Sợ bên rule có dòng nào code nó panic khi bị ai bắn đó Natit_Titan, .

22/8/20 #4804

maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 maikhoamkv nói: ↑ [VORT] UIName=Name:vortigaunt Name=vortigaunt Image=VORTIGAUNT Category=Soldier Prerequisite=COM1GAYARD Primary=270VX4 ElitePrimary=270VX4E DeathWeapon=ChaosSuicide NavalTargeting=6 Strength=2727 SuppressionThreshold=5 ReselectIfLimboed=yes DefaultToGuardArea=yes Armor=special_1 TechLevel=-1 Turret=no IsTilter=no CrateGoodie=no Sight=6 Speed=9 Owner=VIE Cost=2000 Points=20 ROT=40 AllowedToStartInMultiplayer=no Crusher=no Crewed=no IsSelectableCombatant=yes Explosion=TWLT070,S_BANG48,S_BRNL58,S_CLSN58,S_TUMU60 VoiceSelect=TerrorDroneSelect VoiceAttack=TerrorDroneAttackCommand VoiceMove=TerrorDroneMove DieSound=TerrorDroneDie MoveSound=TerrorDroneMoveLoop MaxDebris=2 Locomotor={4A582741-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} MovementZone=Destroyer ThreatPosed=25 DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys Weight=.5 Parasiteable=no Explodes=no AccelerationFactor=5 DeaccelerationFactor=5 ZFudgeColumn=8 ZFudgeTunnel=13 Size=2 SelfHealing=yes Accelerates=false VehicleThief=yes Thief=yes C4=yes Bounty=yes Bounty.
Display=yes Bounty.
Value=27 làm ơn xem giùm mình với @Natit_Titan maikhoamkv, 23/8/20 #4805.
maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 maikhoamkv nói: ↑ làm ơn xem giùm mình với @Natit_Titan tôi đã tìm ra nguyên nhân sau cả 1 tuần lễ tìm kiếm.
nguyên nhân là do viết chữ hoa với chữ thường.
haizzz.

Mà @Natit_Titan bị bắt cóc đâu mất tiu rồi nhĩ

Maikhoamkv, .

1/9/20 #4806

Natit_Titan Generalissimus Moderator.
Tham gia ngày: 12/9/08 Bài viết: 4,537 maikhoamkv nói: ↑ tôi đã tìm ra nguyên nhân sau cả 1 tuần lễ tìm kiếm.
nguyên nhân là do viết chữ hoa với chữ thường.
haizzz.
mà @Natit_Titan bị bắt cóc đâu mất tiu rồi nhĩ.
tại bận việc quá nên ít lên Natit_Titan, 1/9/20 #4807 maikhoamkv thích bài này.
maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 Natit_Titan nói: ↑ tại bận việc quá nên ít lên ngày nào tui cũng chờ tin bạn.
bạn biết cách xác định PrimaryFireFLH=100,-25,135 SecondaryFireFLH=100,-25,135 như thế nào ko.
Maikhoamkv, .

1/9/20 #4808

maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 maikhoamkv nói: ↑ ngày nào tui cũng chờ tin bạn.
bạn biết cách xác định PrimaryFireFLH=100,-25,135 SecondaryFireFLH=100,-25,135 như thế nào ko.
này sao @Natit_Titan.

Với DebrisAnims= là gì vậy @Natit_Titan

Maikhoamkv, .

3/9/20 lúc 19:30 #4809

Tạ Hiếu Ngân Vệ úy.
Tham gia ngày: 18/10/18 Bài viết: 121 maikhoamkv nói: ↑ này sao @Natit_Titan.
với DebrisAnims= là gì vậy @Natit_Titan.
mảnh vỡ Tạ Hiếu Ngân, 4/9/20 lúc 11:21 #4810 maikhoamkv thích bài này.
Natit_Titan Generalissimus Moderator.
Tham gia ngày: 12/9/08 Bài viết: 4,537 maikhoamkv nói: ↑ này sao @Natit_Titan.
với DebrisAnims= là gì vậy @Natit_Titan.
https://ppmforums.com/topic-37359/flh-finder-ra2ares/?sid=9f0825337170411d67079d14b952709a Xem hướng dẫn trong này Natit_Titan, 4/9/20 lúc 21:20 #4811 maikhoamkv thích bài này.
nhutmai Dân binh mắt toét.
Tham gia ngày: 3/3/20 Bài viết: 60 mod thêm một units mới làm sao để cho máy sử dụng units mới đó yk tấn công nhutmai, .

9/9/20 lúc 06:57 #4812

maikhoamkv Chánh đề hạt.
Tham gia ngày: 18/9/11 Bài viết: 701 nhutmai nói: ↑ mod thêm một units mới làm sao để cho máy sử dụng units mới đó yk tấn công tải và sử dụng chương trình AIEditor.
Maikhoamkv, .

9/9/20 lúc 15:10 #4813

Trang 241 của 241 trang